Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 15.10.2015 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi UM Wear, Petzvalova 67, 01015 Žilina, IČO: 45625867, zapísaný v živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese www.umwear.com (ďalej len „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na inej úprave.

Nákup tovaru na internetovej stránke www.umwear.com môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce:
e-mail: info@umwear.com
telefón: 0903 972 721

Korešpondenčná adresa:
UM WEAR
Petzvalova 67, 010 15 Žilina

IČO: 45625867

Číslo účtu IBAN: SK5202000000002559332953
SWIFT: SUBASKBX

Pracovná doba: 8:00 – 16:00 v pracovných dňoch

Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.umwear.com. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.

VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát SOI,
Predmestská 71, P.O. BOX B-89,
011 79 Žilina 1

REGISTRÁCIA
„Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v UM WEAR a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu UM WEAR. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@umwear.com alebo na uvedenej pevnej adrese. 

OBJEDNÁVKA
Tovar si môžete objednať pridaním tovaru do virtuálneho košíka a následným správne vyplneným objednávacím formulárom.

Tovar je možné objednať aj telefonicky na tel. čísle 0903 972 721 a mailom na adrese: info@umwear.com.

Odoslaním tejto objednávky predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby Kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Objednávku je možné zrušiť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adresu info@umwear.com. Vašu objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od uskutočnenia platby. Vyzvite nás mailom alebo telefonicky a my Vám vrátime peniaze na Vami zadaný účet.

Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej odoslaním.

PLATBA
Možnosti platby, ktoré poskytujeme na stránke www.umwear.com:
– dobierka – platba pri prevzatí zásielky
– platba vopred bankovým prevodom, IBAN: SK5202000000002559332953, pre platby zo zahraničia potrebný i SWIFT kód: SUBASKBX

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Termín dodania je do 10 dní od prijatia objednávky. (v prípade platby vopred je objednávka prijatá po pripísaní platby na náš účet.) Pri posielaní tovaru platia nasledovné termíny dodania:

Slovensko, Česká republika – 10 dní
Európa – 21 dní
Svet (mimo Európy) 21 dní

Pri posielaní tovaru Slovenskou poštou si účtujeme poplatky v takej výške, ako ich uvádza Slovenská pošta.
V prípade že reálna hmotnosť objednávky presiahne váhu odhadnutú v objednávke budete kontaktovaní ohľadom doplatenia poštovného.
– osobné prevzatie tovaru je možné na adrese Petzvalova 67, Žilina 010 15 od 8:00 do 16:00 (telefón 0903 972 721)

Predávajúci sa zaväzuje:
– dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky
– na základe objednávky zákazníka adekvátne zabaliť tovar
– odoslať tovar v dohodnutej cene
– v prípade že sa tovar momentálne nenachádza na sklade kontaktovať Kupujúceho a dohodnúť si nový termín dodania tovaru
– vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Kupujúci sa zaväzuje:
– prevziať objednaný tovar
– zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

Zrušenie nákupu – odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z..
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu UM WEAR, Petzvalova 67, 010 15 Žilina, e-mail: info@umwear.com.
Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť.
Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.


DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť.

Predávajúci nie je povinný splniť svoju povinnosť pred tým, ako mu je tovar doručený Kupujúcim, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:

(a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

(b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

(c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

(d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

(e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,

(f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

(g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,

(h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle VOP začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci uzatvorením zmluvy v zmysle týchto VOP vyhlasuje, že bol poučený o vyššie uvedenej okolnosti, za ktorej stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

(a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo

(b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

REKLAMÁCIE – REKLAMAČNÝ PORIADOK
Kupujúcemu odporúčame, pred prevzatím zásielky od pracovníka Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti, skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený, nepreberajte zásielku.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky nepreberáme). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, faktúru, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu. Ak je reklamácia opodstatnená riešenia reklamácie si vzájomne, predávajúci a kupujúci, dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:

  1. Odstránenie závady
  2. Ak sa závada nedá odstrániť tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
  3. Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2 potom predávajúci vráti peniaze kupujúcemu.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Reklamačný list si môžete stiahnuť TU. Prosím, berte do úvahy, že odchýlka +- 5% (podľa tabuľky veľkostí) nie je oprávneným dôvodom na reklamáciu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), a to na účel ich využívania a ďalšieho spracúvania z dôvodu plnenia zmluvných povinností Predávajúceho a na účel výkonu obchodnej činnosti Predávajúceho, ponuky tovaru a služieb Predávajúceho a reklamných aktivít; a to na dobu, počas ktorej bude Predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Tieto osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje Kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inej osobe ako Predávajúcemu, jeho sprostredkovateľovi, UM Wear, Petzvalova 67, 01015 Žilina. Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov proti zneužitiu.

Kupujúci má právo od Predávajúceho požadovať informácie o spôsobe spracúvania jeho osobných údajov a Predávajúci je povinný mu tieto informácie bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie predmetných informácií požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu účelne vynaložených vecných nákladov.

Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. Inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP súčasne vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho elektronickými prostriedkami. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

ŠKODY VZNIKNUTÉ POČAS DOPRAVY
UM Wear zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.
Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane.

ZÁRUKA
Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar na pošte.

Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRED UZATVORENÍM ZMLUVY
UM Wear, Petzvalova 67, 01015 Žilina, IČO: 45625867, zapísanou v Živnostenskom registri SR, (ďalej len „Predávajúci“), ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.umwear.com (ďalej len „e-shop“) týmto poskytuje svojím zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kupujúci“), pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nasledujúce informácie podľa § 3 ods. 1 predmetného zákona:

1) Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru. Špecifikácia tovaru sa súčasne nachádza v objednávke vyhotovenej podľa VOP Predávajúceho (ďalej len „VOP“).

2) Predávajúcim je UM Wear, Petzvalova 67, 01015 Žilina. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné: telefónne číslo: 0903 972 721, e-mail: info@umwear.com, web: www.umwear.com.

Reklamácie tovaru, sťažnosti alebo iné podnety možno podať na adrese spoločnosti UM Wear, Petzvalova 67, 010 15 Žilina.

3) Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od Kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné, poplatok za platbu kartou a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je Kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky a tiež na stránkach e-shopu v časti Doprava a platba.

4) Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.

5) Platobné podmienky sú uvedené vyššie vo VOP. Dodacie podmienky sú uvedené vyššie vo VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené vo VOP. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov v súvislosti s ochranou osobných údajov sú uvedené vo VOP.

6) Všetky informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy sú uvedené vo VOP v bode Zrušenie nákupu – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci súčasne poskytuje Kupujúcemu nasledujúce poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je súčasťou VOP – Zrušenie nákupu – Odstúpenie od kúpnej zmluvy, Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

7) Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 prvá veta zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

8) Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch, ktoré sú súčasne uvedené i vo VOP:
a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

9) Informácie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru sú uvedené v článku Záruka vo VOP.

10) Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

11) Na základe odoslania objednávky Kupujúcim a jej akceptovania Predávajúcim v zmysle VOP dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k jednorazovému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

12) Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa VOP.

13) Kupujúci bude povinný zaplatiť primeranú zálohu na kúpnu cenu Predávajúcemu iba na základe osobitnej dohody a za podmienok, ktoré si Predávajúci a Kupujúci osobitne dohodnú.

Upozornenie!

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.